Provozujte vlastní český minipivovar

Garanční servis

Náš sládek s kvalifikací a praxí v oboru  pivovarnictví a sladovnictví se může stát zodpovědným zástupcem pro fyzickou osobu nebo organizaci, která má v úmyslu provozovat pivovar.

Garanční servis

Provozovatel pivovaru musí k výrobě piva a nápojů na bázi piva splnit podmínky Živnostenského zákona, v němž je tato činnost  definována jako řemeslná živnost pivovarnictví a sladovnictví.

Jednou z podmínek pro získání této živnosti je odborná způsobilost pro řemeslnou živnost pivovarnictví a sladovnictví , která se prokazuje se prokazuje dokladem o:

 • řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v oboru  pivovarnictví a sladovnictví,
 • řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru  pivovarnictví a sladovnictví, nebo s předměty odborné přípravy v tomto oboru,
 • řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v oboru  pivovarnictví a sladovnictví,
 • řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů  pivovarnictví a sladovnictví, nebo
 • uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace,
 • ověření nebo uznání dosažené úplné kvalifikace pro obor  pivovarnictví a sladovnictví na základě zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Jak je možné předpokládat, většina zájemců o provozování malého pivovaru nebude schopná splnit podmínku předložení dokladu o vystudovaném oboru  pivovarnictví a sladovnictví. Právě těm je určena naše služba Garanční servis.

Co obsahuje služba Garanční servis pro malé pivovary

Živnostenský zákon umožňuje pro řemeslné živnosti nahradit absenci vzdělání v příslušném oboru  pivovarnictví a sladovnictví na straně živnostníka tzv. odpovědným zástupcem, tj. garantem podnikatele, který je držitelem živnostenského oprávnění v oboru  pivovarnictví a sladovnictví.

Náš vystudovaný sládek s kvalifikací a praxí v oboru  pivovarnictví a sladovnictví se může stát zodpovědným zástupcem pro fyzickou osobu nebo organizaci, která má v úmyslu podnikat v oboru  vaření piva a nápojů na bázi piva. Služba obsahuje tyto úkony a činnosti :

 1. Vydání podepsaného prohlášení zodpovědného zástupce – náš sládek s odpovídajícím vzděláním se stane odpovědným zástupcem pro podnikatele, hodlajícího provozovat malý pivovar
 2. Zodpovědný zástupce zodpovídá za právní a faktický soulad výrobního procesu vaření piva ve Vašem pivovaru se zákonnými předpisy
 3. Zodpovědný zástupce schvaluje pracovní a bezpečnostní předpisy a provozní řád Vašeho pivovaru, který je závazný pro všechny pracovníky v pivovaru
 4. Zodpovědný zástupce schvaluje receptury pro vaření Vašeho piva a bude vzdáleně dohlížet na jejich dodržování
 5. Zodpovědný zástupce kontroluje v určených intervalech i namátkově dodržování předpisů, pracovních postupů a receptur ve Vašem pivovaru

Pro každého provozovatele je dobrou zprávou, že po 5-ti letech provozování pivovaru může Živnostenský úřad sám požádat o uznání kvalifikace v oboru pivovarnictví a sladovnictví z titulu dostatečné praxe v oboru. Prokáže-li všechny potřebné kvalifikační předpoklady a znalosti z oboru (dokladem o složení zkoušky před zkušební komisí) a předepsanou praxi, Živnostenský úřad tuto kvalifikaci zpravidla vždy uzná.

 

>>> Podrobný popis a ceník služby GARANČNÍ SERVIS

 

shares